Koszyk

Zaloguj            Zarejestruj

Konkurs – Podziel się opinią lub zdjęciem

"Podziel się opinią" oraz "Podziel się fotografią" - regulaminy konkursów.

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez Lunekids pt. “Podziel się opinią”

Postanowienia ogólne .
Organizatorem konkursu jest Lunekids, ul. Stargardzka 7/9, 54-156 Wrocław, zwana dalej Lunekids.
Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu www.lunekids.pl.
Fundatorem nagród w konkursie jest: Lunekids, ul. Stargardzka 7/9, 54-156 Wrocław.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
Uczestnikami konkursu nie mogą być obecni ani byli pracownicy firmy Lunekids.
Uczestnikami konkursu nie mogą być także osoby, które brały udział w poprzednej edycji konkursu “Podziel się opinią”.
Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

Zasady konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie Lunekids, uczestnik musi:
 1. Dokonać zakupu w naszym sklepie, przy czym nie ma ograniczenia co do daty zakupu, zakup mógł być dokonany przed ogłoszeniem konkursu
2. Podzielić się opinią o zakupionym produkcie
a. na google
>>LINK<<
b. lub/i dodać swoją opinię na stronie produktu który został zakupiony,

Opina powinna być wystawiona w terminie od 24 października do 10 grudnia 2023,

Charakter opinii i wystawiony komentarz (1-5) nie mają znaczenia. W konkursie będą brały udział wszystkie opinie i oceny.
W przypadku gdy klient zakupił różne produkty, może wystawić ocenę dla każdego z nich – w konkursie bierze udział sumarycznie każda wystawiona opinia produktowa + opinia ogólna google.
Przykład 1: Klient zakupił Wielki Bujak XXL. Wystawił więc opinię na stronie tego produktu. W konkursie będzie liczone to jako 1 głos (1 opinia – 1 głos).
Przykład 2: Klient zakupił Bujak Omni ze zjeżdżalnią/ścianką ClimbSlide. Wystawia więc jedną opinię bujakowi, drugą zjeżdżalni/ściance ClimbSlide i trzecią na stronie google. W konkursie będą więc liczone jako 3 głosy (3 opinie – 3 głosy).
Nagrody w konkursie zostaną wylosowane dla trzech uczestników.
Losowanie nagród oraz publikacja wyników nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 o godzinie 20.00.
Osoby które zostały wylosowane zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową oraz zostaną powiadomione o sposobie doręczenia wylosowanej nagrody.

Nagroda i sposób jej odebrania.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody w postaci:

       – 1 nagroda – Bon na 500 zł do wykorzystania w naszym sklepie

       – 2 nagroda – Bon na 300 zł do wykorzystania w naszym sklepie

       – 3 nagroda – Bon na 200 zł do wykorzystania w naszym sklepie

       – nagrody dodatkowe – specjalne paczki – niespodzianki dla 10       

        wylosowanych osób, każda o wartości 100 zł

Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej oraz o sposobie doręczenia nagrody drogą mailową lub telefoniczną.
Zdobywca nagrody nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce. Uczestnicy konkursu nie mają prawa żądać zamiany nagrody na inne nagrody rzeczowe. Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.  

Inne postanowienia

Lunekids zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zwycięzca konkursu spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu przedstawiciel Lunekids może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź  pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w regulaminie Konkursu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jakichkolwiek  oszczeń w stosunku do Lunekids, jak również uprawnia Lunekids do odmowy wydania Nagrody.  
Lunekids nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody uczestnikowi z powodu niepodania danych, lub podania błędnych danych osobowych.
Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
W przypadku osób, które wzięły udział w konkursie, Lunekids oraz podmioty, którym Lunekids powierzyła wykonanie niektórych czynności związanych z przygotowaniem Konkursu, zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z Konkursem, w szczególności w celu wydania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z  przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje  dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu osoba taka nie będzie mogła wziąć udziału w Konkursie.  
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Lunekids.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

organizowanego przez Lunekids pt. ” Podziel sie fotografią”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Lunekids, ul. Stargardzka 7/9, 54-156 Wrocław, zwana dalej Lunekids.
Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu www.lunekids.pl.
Fundatorem nagród w konkursie jest: Lunekids, ul. Stargardzka 7/9, 54-156 Wrocław.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy firmy Lunekids.
Przez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

Zasady konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie Lunekids, uczestnik musi:
 1. Dokonać zakupu w naszym sklepie, przy czym nie ma ograniczenia co do daty zakupu, zakup mógł być dokonany przed ogłoszeniem konkursu.
2. Wykonać fotografię, na której znajduje się nasz produkt.
3. Zamieścić fotografię/fotografie
a. na naszym fanpage na facebooku
>>LINK<<
b. wysłać mailem na adres kontakt@lunekids.com

Fotografie konkursowe muszą zawierać nasz produkt, podczas użycia bądź sam produkt; dozwolona jest fotografia produktowa bez dzieci. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 5 różnych fotografii, które mogą przedtawiać różne produkty. Każda fotografia liczy się jako 1 głos.
Fotografia/e muszą zostać zamieszczone w terminie od 24 października do 10 grudnia 2023.

Nagroda i sposób jej odebrania

W konkursie przewidziane są następujące nagrody w postaci bonów na zakupy w naszym sklepie:

 Nagrody:

       – 1 nagroda – Bon na 500 zł do wykorzystania w naszym sklepie

       – 2 nagroda – Bon na 250 zł do wykorzystania w naszym sklepie

       – nagrody dodatkowe – specjalne paczki – niespodzianki dla 5      

        wylosowanych osób, każda o wartości 100 zł

 – Nagroda publiczności
 – bon na 250 zł do wykorzystania w naszym sklepie

Wybór zwycięzców:
 – 1 nagroda, 2 nagroda – wewnętrzne głosowanie składu jury,
 – Nagroda publiczności – największa liczba polubień społeczności wygrywa (tylko zdjęcia zamieszczone na fb).
3 . Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wgranej drogą mailową (lub telefoniczną) oraz sposobie  doręczenia nagrody.

Zdobywca nagrody nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce. Uczestnicy konkursu nie mają prawa żądać zamiany nagrody na inne nagrody rzeczowe. Jakiekolwiek roszczenia  uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.  

Inne postanowienia

Lunekids zastrzega sobie prawo weryfikacji czy zwycięzca konkursu spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu przedstawiciel Lunekids może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów bądź  pozostawania pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków określonych w  regulaminie Konkursu lub wynikających z przepisów prawa, a także odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Lunekids, jak również uprawnia Lunekids do odmowy wydania Nagrody.  
Osoby biorące udział w konkursie fotograficznym, akceptując regulamin zgadzają się na wykorzystanie przesłanych zdjęć w celach reklamowych przez organizatora konkursy
Lunekids nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagrody uczestnikowi z powodu niepodania danych, lub podania błędnych danych osobowych.
Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
W przypadku osób, które wzięły udział w konkursie, Lunekids oraz podmioty, którym Lunekids powierzyła wykonanie niektórych czynności związanych z przygotowaniem Konkursu, zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z Konkursem, w  szczególności w celu wydania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych będzie następować zgodnie z  przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje  dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. W przypadku  odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu osoba taka nie będzie mogła wziąć udziału w Konkursie.  
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Lunekids.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.